สุชญา วรรณแสงแก้ว

การเดินทางคือชีวิตทำให้ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่เกิดแรงบันดาลใจกลายเป็นไอเดียดี ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป