รุธิมล สุ่นกุล

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เวลาของผม บาดแผลแห่งการเรียนรู้

เมื่อเวลาเป็นสิ่งที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ เรียนรู้ที่จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า