อนณ บัณฑิตานุสรณ์

รักในการแสดงและกิจกรรม คอยสะสมประสบการณ์ เพื่อให้ไปถึงความสำเร็จในอนาคต

BU Restaurant บริการด้วยรักและใส่ใจ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับ BU Restaurant ภัตตาคารสไตล์ Fine Dining Restaurant ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลุงสุทิน คนเลี้ยงปลากะพง ณ บางปะกง ที่ยังยืนหยัดในยุคดิจิทัล

เรียนรู้ศิลปะในการเลี้ยงปลากะพง กับลุงสุทิน ปราชญ์ชาวบ้าน คนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา