BU x Physique 57 รวมพลังเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่สดใสกว่า B the better U

ขับเคลื่อนพลังสร้างสรรค์ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Food, Exercise, Mind, Sleep

         B the better U เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่สดใสกว่า คือโครงการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจคือเป้าหมายของการพัฒนานักศึกษาให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม สายกิจการนักศึกษา รวมพลังกับ Physique 57 Bangkok สถาบันออกกำลังกายชั้นนำ บ่มเพาะนักศึกษาด้วยแนวคิด Food, Exercise, Mind, Sleep สร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม

         กว่าหนึ่งปีการศึกษาที่เริ่มดำเนินการโครงการ B the better U มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมขับเคลื่อนจิตวิญญาณการดูแลสุขภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

         เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการ B the better U เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่สดใสกว่า ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร A3 เวลา 15.00-17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

         การแถลงข่าวโครงการอบอวลไปด้วยความสุข โดยได้รับเกียรติจาก คุณเขมิกา จิวะพรทิพย์ ผู้บริหารระดับสูง ของ Physique 57 Bangkok, ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, อาจารย์ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คุณเขมินี เกียรติสัมพันธ์ ผู้บริหารระดับสูง ของ Physique 57 Bangkok

ที่มาของโครงการB the better U

         ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของโครงการว่า วิกฤตโควิด-19 คือ โอกาสสำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการตอกย้ำจุดยืนที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การบ่มเพาะทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมด้วยการพัฒนาสุขภาพกายแบบองค์รวม เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความพร้อมเหล่านี้จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับนักศึกษาในการรับมือ ปรับตัว จัดการ และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         การถอดบทเรียนวิกฤตในครั้งนี้ จึงเป็นที่มาของโครงการ B the better U การพัฒนาที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมือกับ Physique 57 สถาบันออกกำลังกายชั้นนำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เข้ามาร่วมออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ดูแลสุขภาพองค์รวมแบบครบมิติ เมื่อเจอสถานการณ์ในชีวิต เรามีทักษะที่หลากหลาย พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่า Lifelong Learning นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก

เรียนรู้แบบ Work-Learn-Play

         ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต่อว่า การเรียนรู้แบบ Work-Learn-Play มีทั้งวิชาการ วิชาชีวิต วิชาชีพ ประสบการณ์ที่ได้บ่มเพาะระหว่างทาง จะสร้างความสนุก มีความสุข ทำให้นักศึกษาพัฒนาทักษะที่หลากหลาย

         หัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือ C+E+T เริ่มจาก C = Creativity ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นจุดเริ่มต้นและช่วยพัฒนาศักยภาพเราได้ตลอดชีวิต เราเปิดกว้าง เรียนรู้ พัฒนาทักษะที่หลากหลาย เราสามารถออกแบบชีวิตของเราเองได้

         ความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากความหลากหลาย บวกกับการรู้เท่าทันและรู้จักใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี T = Technology ให้เกิดประโยชน์ จะสามารถเป็นผู้ประกอบการ E = Entrepreneurship ที่ออกแบบอาชีพอนาคตของตนเองได้ อัตลักษณ์ดังกล่าว ส่งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่เด่นชัดด้าน Creative Resilience คือมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ เปิดกะโหลก เติมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ ล้มแล้วลุก ออกแบบใหม่ มีจินตนาการ มองเห็นวิกฤต เป็นโอกาสเชิงบวก เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืน

         โครงการ B the better U ดำเนินการมาได้กว่าหนึ่งปีการศึกษา การแถลงข่าวครั้งนี้ จึงเป็นการบอกเล่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ในห้องอย่างเดียวไม่พอ เราต้องลงมือทำ ต้องมีพันธมิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีพันธมิตร คือ Physique 57 เราจะได้สร้าง พัฒนา และส่งต่อองค์ความรู้ โมเดลการดูแลชีวิตแบบองค์รวม (Holistic Wellness) นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

         สิ่งสำคัญคือ การรู้จักตัวเอง การเห็นคุณค่าของตัวเอง การพัฒนาศักยภาพจากข้างใน จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่จะอยู่กับเราไปตลอด แล้วส่งต่อคุณค่าที่ดี การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก Positive Change ให้กับสังคม

ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

         อาจารย์ทัศนวรรณ สิริพรหมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม กล่าวเสริมว่า ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม สายกิจการนักศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา ดูแลสุขภาวะของนักศึกษา บ่มเพาะนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการหลากหลาย

         ด้วยแนวคิดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เรียกว่า 5 BU DNAs คือทักษะที่เราต้องการพัฒนาให้นักศึกษา ได้แก่ Passion คือการรู้จักความชอบของตนเอง มีความฝันของตนเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย Curiosity คือการสงสัย อยากรู้ ตั้งคำถาม พร้อมปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ Collaboration การทำงานเป็นทีม สร้างความร่วมมือ มีทักษะการสื่อสารกับผู้คน Creativity ความคิดสร้างสรรค์ Street Smarts มีไหวพริบ ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ มีความพร้อมในการทำงานในอนาคต เราต้องมีความร่วมมือจากองค์กรมืออาชีพ ที่มาร่วมกันพัฒนานักศึกษาอย่างองค์รวม พร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ

ความร่วมมือกับ Physique 57

         คุณเขมิกา จิวะพรทิพย์ และคุณเขมินี เกียรติสัมพันธ์ ผู้บริหารระดับสูงของ Physique 57 Bangkok กล่าวว่าโครงการ B the better U เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คิดนอกกรอบ ช่วงหลังวิกฤตโควิด มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความต้องการสร้างบัณฑิตให้ตอบโจทย์กับตลาดงานที่กำลังต้องการคนรุ่นใหม่ พัฒนาให้น้องนักศึกษามีความสามารถออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างยั่งยืน

         เราร่วมออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Work-Learn-Play ให้กับนักศึกษา โดยเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม สุขภาพแข็งแรง จิตใจแข็งแรง จัดการความเครียดได้ มีความสุข พร้อมที่จะเรียนรู้ Physique 57 จึงได้เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ เราคือสถาบันออกกำลังกาย จึงใช้ความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ร่วมกันออกแบบกิจกรรมในโครงการ เพื่อเสริมสร้างให้น้องทุกคนได้สุขภาพที่ได้แบบองค์รวม มีความสุข มีความมั่นใจ สามารถก้าวผ่านสิ่งที่จะเข้ามาท้าทายในชีวิตได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมโครงการ B the better U

         การให้เวลาและสร้างชุมชนคนรักสุขภาพจึงก่อเกิดกิจกรรมในโครงการหลากหลาย ได้แก่ การออกกำลังกายร่วมกันทุกวันศุกร์ นำคลาสโดยครูจาก Physique 57 และมีการจัดตั้ง Fitxercise Club ประกอบด้วยเต้นซุมบ้า เรียนโยคะ การออกกำลังกายแบบ Bodyweight มีการออกกำลังกายที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์น้องนักศึกษาและบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

         รวมถึงมีกิจกรรม 30 Days Challenge ออกกำลังกายทุกวัน เพื่อชิงรางวัล รวมด้วยการให้ความรู้ Healthy Lifestyle Talk และ Health and Wellness Workshop พัฒนาต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้กับน้องนักศึกษา สร้างตัวตนผ่านโลกออนไลน์ เป็น Influencer อีกด้วย

         การเข้าร่วมโครงการยังสามารถเทียบเป็นหน่วยกิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป้าหมายคือให้น้องนักศึกษาได้เรียนรู้บ่มเพาะภายใต้แนวคิด Work-Learn-Play อย่างมีความสุข

         B the better U มุ่งหวังการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมคือ Food, Exercise, Mind, Sleep เพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิม

         B the better U คือโครงการสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแบบองค์รวม แนวคิดของโครงการยังต่อยอดไปสู่กิจกรรมและโครงสร้างสรรค์ของสายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เน้นการขับเคลื่อนบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพที่พร้อมจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Next Normal ต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบโครงการ B the better U เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่สดใสกว่า สายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Writer & Photographer

BU CONNECT x Lifelong Learning Center Bangkok University สนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด รอบรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ