Earth

ไว้อาลัย มาเรียม พะยูนน้อยผู้จากไป

รู้จักพะยูนน้อยน่ารัก ผู้เปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่

อาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์ Circular Economy แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อความคิดเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยนกับอาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ