Fabulous

ก้าวไปก่อสิ่งที่ดีงาม ๙ ก่อ แค่ใจที่เพียงพอ ก็พอเพียง

ก่อความงาม ความดี ความสร้างสรรค์ แบ่งปันเรื่องราวกิจกรรมที่ก่อด้วยใจที่พอเพียง

ความงดงามของสังคมที่ผู้คนเกื้อกูลกัน เรื่องราวดีงามในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

น้ำใจของผู้คนในสังคมที่ส่งต่อความช่วยเหลือ แบ่งปันกันและกันอย่างไม่สิ้นสุด